Gasav Ne Fäeag Rotuạm Ta: Rotuman Language Week 2022

Noaʻia ʻe mḁuri gagaj ʻatakoa! Welcome to Gasav Ne Fäeag Rotuạm Ta | Rotuman Language Week 2022.

Poster courtesy of the Ministry for Pacific Peoples.

What is Rotuman Language Week?

New Zealand is the only country in the world where the languages and culture of our Pasifika cousins are celebrated. Fäeag Rotuạm, the Rotuman language, is the first of nine Pasifika language weeks this year, and it runs from the 8th May – 14th May 2022. Rotuma Day itself was on the 6th of May.

Where is Rotuma you ask? The main island of Rotuma is about 13km by 4km and is about 580km from Fiji’s capital, Suva. Rotuma is a dependency of Fiji, so Rotumans will usually speak Fijian and English too! There are about 2000 Rotumans living on the island, and 10,000 living in mainland Fiji and globally.

More information about Rotuma Day and the history of Routma can be heard in this article from Radio NZ.

This year’s theme for Gasav Ne Fäeag Rotuạm Ta is:

Vetḁkia ‘os Fäega ma Ag fak hanua – Sustaining our Language and Culture.

In these times, when it sometimes feels like things are just moving too fast, we think this is a wonderful idea to reflect on.

So how do you speak Rotuman?

Well, Rotumans roll their ‘R’s and pronounce ‘G’ with a smooth ‘ing’ sound, similar to how ‘ng’ is pronounced in te reo Māori.

Here are some key phrases in Rotuman [Row-too-man]:
Noa’ia [Noah-e-yah]= Hello, greetings.
Ka ‘äe tapen? [Car eh tar-pen] = How are you?
Gou lelei fḁiåksia [Ngou leh-lay for-yak-see-yah] = I am well thank you.
Figalelei [Fee-nga-leh-lay] = Please
Fḁiåksia [Foyak-see-yah] = Thank you
Hanis ma röt’åk [Hah-niece mah röt-ack] = Sorry
La’ ma ḁlalum [Lah mah aw-lah-loom] = Goodbye (only to those leaving)
Fu’ ma ḁlalum [Foo mah aw-lah-loom] = Goodbye (only to those staying)

Find more words and phrases in this language guide produced by the Ministry for Pacific Peoples.

The Ministry for Pacific Peoples provides great resources and information about our Pasifika languages and cultural events. Visit the official NZ Rotuman Language Week Facebook page, and the official website, for more information about Rotuman Language Week 2022!

Understanding Ukraine and Russia: A Guide for Kids and their Adults

Wellington is home to thousands of people of Ukrainian and Russian descent, as well as people from Polish, Belarusian, and other Eastern or Central-Eastern European backgrounds. The current conflict between Ukraine and Russia means that people who have moved here from those countries, or who have family there, are probably feeling pretty anxious, scared, or upset right now. And of course, whenever there is conflict happening somewhere in the world, it tends to find its way into our everyday lives — through the news, through TV or internet content, or through our friends or teachers at school talking about it — and it’s completely normal for that to make us feel a bit scared or anxious as well.

A man in Ukrainian cultural dress, including a tall fur cap and an elaborately-knotted brocade, is holding a small child in front of a festival stall which is decorated with sunflowers.

The Ukrainian stall at the Palmerston North Festival of Cultures in 2018. Note the Ukrainian flag in the background, as well as all the sunflowers — the sunflower is the national flower of Ukraine. Image courtesy of Palmerston North City Library, licensed under CC BY 4.0.

One way that we can help ourselves, and others, is by learning as much as we can about the history and culture of those places, and how news gets created and reported. If we learn about that, we can understand more about what’s going on at the moment in Ukraine and Russia — which means we’ll be more aware of, and better able to process, what’s being reported in the media and what our friends, whānau, and the wider community are talking about.

The good news is that the library has a whole heap of resources — books and other things — to help you learn more about Ukraine, Russia, international conflict, and the media more generally. Read on to find out how the library can help you understand what’s going on in the world at the moment.


HINT: Many of the links in this blog go to the Encyclopaedia Britannica for Kids. This is accessible to all Wellington City Libraries patrons. But to access this wonderful resource, and the others mentioned in this blog, you’ll need to login using your library card number (on the back of your card) and 4 digit pin (last FOUR numbers of the phone number listed on your library account), and the link will take you straight there.


Continue reading

Mga bagong libro sa Filipino!

Read this post in English!

Magandang balita! May mga bagong pambatang libro sa wikang Filipino, bilingguwal, at multilingguwal ang matatagpuan ngayun sa Wellington City Libraries. Mula sa kwento ng Pambansang Alagad ng Sining para sa Panitikan na si Virgilio Almario at iba pang premyadong manunulat gaya nina Jomike Tejido, Patricia Celina Ngo, Liana Romulo, Corazon Dandan Albano, tiyak na masisiyahan hindi lamang ang mga bata kung hindi ang buong pamilyang Pilipino at mga ibang mambabasa ng wikang Filipino.

Ilan sa mga kwento na inyong matatagpuan ay ang mga sumusunod:

Gustong Mag-aral ni Sula / Almario, Virgilio

Tunghayan ang kwento ni Sula, isang batang T’boli, kung paano napukaw sa kanyang murang edad ang kagustuhang matutong magbasa at magsulat.

Mga hayop na bibilangin / Wildsmith, Brian

Isang nakakatuwa at nakaka-engganyo na board book na may makukulay na hayop sa bawat pahina. Masayang mag-aral ng pagbilang at pagbigkas ng mga uri ng mga hayop sa Filipino.
“1 unggoy, 2 usa, 3 daga, 4 na paru-paru, 5 ibon….”


Nasaan po sila? : sa mga pista / Tejido, Jomike

Maaliw sa panibagong Search and Find na serye kung saan maaari nating hanapin ang mga bagay na matatagpuan sa nakakatuwa at makukulay na mga tanawin. Hanapin ang mga ito na nakatago sa iba’t ibang lugar na pangturista, mga pagdiriwang, o kaya ay sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas at sa Asya. Ang Nasaan Po Sila serye ay isang libro na bago at nakakaengganyong basahin para sa mga mag-aaral ng Ingles at Filipino.

Sari-Sari Mga Salitang Paulit-Ulit (A Book of Double Words) / Yambao, Auri Asuncion

“Bahay-bahayan… sabay-sabay… paruparo… waling-waling… liko-liko… yakap-yakap… “
Isang kaaya-aya at nakakaengganyong libro na puno ng paulit-ulit na mga salita. Sa Filipino, inuulit ang mga salita o bagahi ng isang salita upang gayahin ang tunog, diin, paigtingin, tipunin at pagsamahin ang mga ideya, at ipagdiwang ang pluralidad!


Sayaw ng mga Kamay / Que, Joanna

Tunghayan ang kwento tungkol sa magkaibigan na nalampasan ang mga hadlang para makapag-usap gamit ang Filipino Sign Language. Natutuhan nina Sam at Mai na mag-usap sa pamamagitan ng sayaw ng mga kamay. Inilarawan nila sa isa’t-isa kung ano ang mga nakikita at naririnig nila sa kanilang paligid. Ang resulta nito ay isang magandang pagkakaibigan kung saan hindi hadlang ang uri ng komunikasyon upang magkaintindihan.

That’s it, Pancit! / Ngo, Patricia Celina

“Masaya ang magkaroon ng dalawa sa maraming bagay pero minsan ay nakalilito.”
“Paano ako pipili sa dalawang kultura?”
“Dahil isa lang ako, paano ko malalaman kung sino talaga ako?”


Ako ba ay maliit? = Am I small? / Winterberg, Philipp

Ang librong ito ay isinalin sa higit na 200 wika at diyalekto mula nang ito’y mailathala. “Maliit ba ako?” Sundan si Tamia sa kaniyang paglalakbay at kaniyang pagtatanong sa mga hayop na kaniyang nakakasalubong. Tiyak na ikatutuwa ng mga mambabasa sa mga naging tugon ng mga hayop sa kaniya.


Tara, Itok! / Dandan-Albano, Corazon

Si Itok ay laging nag-iisa at napag-iiwanan dahil kalahati lamang ang kaniyang buntot. Mula sa makukulay na guhit ng ilustrador na si Ara Vilena, tuklasin natin ang kuwento ni Itok at kung paano niyang napagtagumpayan ang kaniyang kapansanan upang makahanap ng kaibigan.

My first book of Tagalog words : an ABC rhyming book of Filipino language and culture / Romulo, Liana

“Ang C ay para sa champorado, tsokolate at kanin, maniwala kayo o hindi. Ito ang almusal ko. Masarap habang mainit.” Kilalanin ang isang kasiya-siyang pamilyang Pilipino na magpapakilala sa atin sa tunog ng mga salitang Filipino na may kalakip na paliwanag tungkol sa lingguwistika at kultura na madaling mauunawaan ng mga bata. Matututunan sa bawat pahina ang mga pang-araw-araw na salitang mahalaga sa kulturang Pilipino na nakalahad gamit ang kaaya-ayang ABC-approach.

Bisitahin lamang ang website ng Wellington City Libraries at i-type ang mga salitang “Filipino Language Readers” o “Tagalog Language Readers” upang mahanap at mapareserba ng alin man sa inyong napiling libro. Maaari ding ipadala ang napiling ninyong libro sa pinakamalapit na sangay ng aklatan sa inyong lugar. Kaya ano pa ang hinihintay n’yo? Tayo nang magbasa sa wikang Filipino!

New Books in Filipino!

Read this post in Filipino!

Good news! Fresh titles celebrating the Filipino culture are up for grabs at Wellington City Libraries. These new children’s books in Filipino – including bilingual (Filipino-English), and multilingual (Filipino-English-Mandarin) stories too – will surely become your new family favourites. From stories written by National Artist for Literature Virgilio Almario and other award-winning writers like Jomike Tejido, Patricia Celina Ngo, Liana Romulo, Corazon Dandan Albano, this will be an enjoyable reading and learning experience not only for the kids but also the whole family, as well as other Filipino language readers.

Here are some titles you can check out.

Gustong Mag-aral / Almario, Sula ni Virgilio

This book tells the story of Sula, a young T’boli, and how in her young age she has stirred up the desire to learn to read and write.

Mga hayop na bibilangin / Wildsmith, Brian

A cute and engaging board book with colourful animals across the pages. Enjoy learning how to count and how to recite the names of animals in Filipino.
“1 monkey, 2 deer, 3 rats, 4 butterflies, 5 birds…..”

Nasaan po sila? : sa mga pista / Tejido, Jomike

Enjoy this new Search and Find book series where readers can search and look for objects hidden in fun and colourful landscapes. Find them hidden in different tourist spots, festivals, places in the Philippines and in Asia. Nasaan Po Sila series is a great new read for bilingual learners of English and Filipino.

Sari-Sari Mga Salitang Paulit-Ulit (A Book of Double Words) / Yambao, Auri Asuncion

“Bahay-bahayan… sabay-sabay… paruparo… waling-waling… liko-liko… yakap-yakap…”
A delightful and attractive book filled with repetitive words. In Filipino, we repeat words or part of a word to mimic sound, emphasise, intensify, gather and combine ideas, and celebrate plurality.

Sayaw ng mga Kamay / Que, Joanna

Discover this uplifting story of friends who overcame barriers using Filipino Sign Language. Sam and Mai learned to communicate with each other through the “dance of the hands,” describing in sign language what they can see and hear around them. The result is a beautiful friendship where the mode of communication is not a hindrance in understanding each other.

That’s it, Pancit! / Ngo, Patricia Celina

“Having two of many things is fun but sometimes confusing.”
“How do I choose one culture over the other?”
“Since there’s only one of me, how do I know who I am?”

Ako ba ay maliit? = Am I small? / Winterberg, Philipp

This picture book has been translated into over 200 languages and dialects since its publication. “Am I small?” Follow Tamia as she asks various animals that she meets on her journey and be surprised with the different responses she received. Be enchanted with every page filled with beautiful and imaginative pictures.

Tara, Itok! / Dandan-Albano, Corazon

Itok is always alone and is left alone because he only has half of his tail. From the colourful pictures of illustrator Ara Vilena, let’s explore Itok’s story and how his disability didn’t become a barrier in finding a friend.

My first book of Tagalog words : an ABC rhyming book of Filipino language and culture / Romulo, Liana

“C is for champorado, chocolate-and-rice porridge, believe it or not. I have it for breakfast. It’s best when it’s hot.” Meet a delightful Filipino family who will introduce you to the sounds of Filipino words along with child-friendly notes on linguistics and culture. Learn from each page where everyday words important to the Filipino culture are presented in an easy and playful ABC approach.

Visit the Wellington City Libraries website and type the words “Filipino Language Readers” or “Tagalog Language Readers” to reserve a copy of your chosen book. You can get them delivered to your nearest library branch. What are you waiting for? Let’s read in Filipino!

Let loose your inner pirate with Talk Like a Pirate Day!

Ahoy there crew! This Sunday be Talk Like a Pirate Day. This special day comes but once a year on the 19th of September and when it comes around there’s only one thing for you to do: talk like a pirate, of course!

So shiver yer timbers, batten down the hatches, and prepare to prattle properly piratical!

If you need to brush up on yer Pirate-speak, look no further than Mango Languages! Mango Languages contains a veritable A-Y of languages for you to learn. From Arabic to Yiddish, there are over 70 language courses for you to choose from, and one of those languages is Pirate!

The Mango Languages Pirate course will teach you how to talk like the most swashing of bucklers. They give you all sorts of interesting grammar tips and tricks, like this one right here:

Text in image reads: Grammar Note. Make sure to add extra Rs onto lots of words when speaking like a pirate. This will happen a lot at the end of words ending in a vowel, like here where "to" turns to "ter". Just remember, a pirate's favourite letter is ARRR!Each lesson starts with an example sentence in English, and you are shown how to translate it into Pirate. Here’s one of the sentences you can learn:

Screenshot of two sentences. The first sentence in English reads "Great, my friend! You're a fine pirate!" The second sentence in Pirate reads "Arr, me heartie! A fine gentleman o' fortune be ya!"

They’ve even colour-coded the sentence so you can see which part of the sentence in English becomes which part of the sentence in Pirate-talk. You’ll be talking like a pirate in no time!

Just sign in with your library card barcode number and your 4-digit pin, and ye’ll be off and away!


The language options available on a self-check machineIf you’ve visited one of our libraries and issued your books on a self-check machine, you may have already discovered the language options. After you’ve first touched the screen, a whole lot of little circles with flags inside them appear down in the bottom left hand corner. Do you see that skull and crossbones there? One of the languages on our self-check machines is Pirate!

If you haven’t discovered this feature before, then this Sunday is the perfect time to try it out for the first time. It will make issuing your books so much more fun. You’ll be treated to all the classic library self-check phrases, but with that piratical twist.

The options screen on our self-check machines, but in Pirate. The options are "Borrowin' status", "View reserved stuff", "Check out yer books", and "Unlock yer Dvds"

If you’re worried that you won’t be able properly follow the steps to issue your items with the machine spouting another language, don’t fret. Pirate as a language has certain similarities with English, and our machines still have the normal symbols to guide you on your issuing voyage. As always, when you’re finished issuing your books don’t forget to abandon ship!


If you’re feeling sleepy after a hard day of sailing, scrubbing the decks, and speaking in your best pirate voice, then why not relax with a bedtime story! We have Margaret Mahy’s The Great Piratical Rumbustification, expertly read by our own splendid scallywag Stephen, available on our Facebook page. We have quite a few bedtime stories available, so check out our Bedtime Story playlist!

If you’d rather read your own book, then we have a few other pirate-themed reads to recommend.

If you feel like reading a fantastically silly picture book about an unusual babysitter and his two charges, you might enjoy:

Pirate stew / Gaiman, Neil
“Pirate stew! Pirate stew! Pirate stew for me and you! Pirate stew! Pirate stew! Eat it and you won’t be blue. You can be a pirate too!” (Catalogue)

Maybe you’re after a short chapter book about a crew of scurvy pirates who find themselves faced with the most terrifying of creature – a baby!

Nappy the pirate baby / MacDonald, Alan
“Stinky McFlea, Irish Stew, Long Johns, Nitty Nora and Captain Spratt are pirates aboard the Salty Herring. They love nothing more than lazing about on deck and sailing the high seas – until one day, a strange wailing noise changes everything. There’s a stowaway baby on board the ship, and the crew have decided to raise him like a proper pirate. But are they really up to the task of looking after a baby? And where exactly did Nappy come from?” (Catalogue)

This is a dyslexia-friendly book.

If you prefer to read comics and like adventurous and heart-warming stories, check out:

Tell no tales : pirates of the southern seas / Maggs, Sam
“Anne Bonny had it all – her own ship, a pirate crew, and a fearsome reputation – but a new enemy has her on the run and it’ll take all of Anne’s courage to stay afloat. The night before a major heist, Anne has an unsettling dream, and come morning, the robbery is thwarted by Woodes Rogers, a zealot who has sworn to eliminate piracy. With no plan to escape, Anne must persuade her crew to seek the meaning of her dream – or perish. A graphic novel about belonging, belief, and how far we’re willing to go to protect the ones we love.”–Publisher’s website.” (Catalogue)

Also available as an eBook.

If a picture book by a fantastic New Zealand author about an accountant and his (formerly) piratical mother, then look no further than:

The man whose mother was a pirate / Mahy, Margaret
“Sam has an ordinary life – but his mother used to be a pirate! One day at breakfast, they decide to go to sea and an amazing adventure begins.” (Adapted from Catalogue)

What’s not to like about a brave girl journeying to the icy Arctic to rescue her sister from a terrifying pirate captain?

The ice sea pirates / Nilsson, Frida
“Captain Whitehead wants children, the smaller the better. They say he has a diamond mine, and to be taken there is the worst thing that can happen to a child. Miki has been kidnapped and nothing will stop Siri from saving her little sister… –Adapted from back cover.” (Catalogue)

Also available as an eBook.

How about a piratical classic?

Treasure Island / Stevenson, Robert Louis
“Join Jim Hawkins as he sails the high seas aboard the Hispaniola in search of lost treasure…”-Back cover.” (Catalogue)

Also available as an audiobook, eAudiobook, eBook, and a comic.

 

New Books in Vietnamese!

Read this post in Vietnamese!

How wonderful! Wellington City Libraries has added more Vietnamese books for Vietnamese loving readers. The new collection is most suitable for children under 14 years old. Junior readers will have a chance to explore the world through stories, such as the series “Những người bạn ngộ nghĩnh,” the series “Chăm sóc hành tinh của chúng mình,” and much more. Some of the books are bilingual (English and Vietnamese), while others are entirely in Vietnamese. To get books from the collection, please search “Vietnamese language readers” and place a reserve on the item you would like to borrow, which you can collect from your nearest branch. Talk to one of our friendly library staff for more instructions.

Below are some titles for you to check out:

Chúng mình cùng dọn dẹp! / Series Những Người Bạn Ngộ Nghĩnh, by Aya Watanabe

An interesting story between friends: Meet Cabbage, Pumpkin, Sweetcorn and Capsicum, who transform the task of tidying up into an exciting game.

Cho tớ xin lỗi nhé! / Series Những Người Bạn Ngộ Nghĩnh, by Aya Watanabe

A cute story about friends who learn how to say sorry and enjoy playing games together.

Xử lý các loại rác thải / by Empar and Núria Jiménez

Did you know the amount of waste your family generates in a year could fill a whole truck? Where does the waste come from? What can we do to reduce it? There are some great recycle activities available at the back of the book. Bonus!

Thứ tuyệt hảo nhất trần đời / by Ashley Spires

“One day, the girl has a wonderful idea. She is going to make the most magnificent thing!”

Mẹ ơi, con tặng mẹ này! / by Sasaki Mio

Pokko left mummy’s hands to go with the teacher at Kindy. It was a long day and Pokko missed mummy a lot. When Mummy came to pick him up, they were both so happy to see each other. Pokko even has a secret present for mummy…

Ông tớ / Song ngữ, tác giả Marta Altés

What could be more wonderful when you have a Grandpa for a best friend, who plays and explores the world with you? You both support each other when needed.

More Vietnamese books are on their way, so don’t hesitate to get one out now!

Sách Tiếng Việt mới về!

Read this post in English!

Thật tuyệt vời! Thư viện Wellington vừa bổ sung thêm nhiều sách mới dành riêng cho các em thiếu nhi thích đọc và học tiếng Việt. Đa số sách dành cho độ tuổi mầm non và tiểu học, giúp các em thêm hiểu biết qua những mẩu chuyện vui, như bộ sưu tập “Những Người Bạn Ngộ Nghĩnh”, hay “Chăm Sóc Hành Tinh Của Chúng Mình”, và nhiều truyện khác nữa. Một số sách là song ngữ Anh – Việt. Độc giả có thể tìm kiếm bằng cách gõ từ khóa “Vietnamese language readers” trên trag web của thư viện để đặt mượn tại chi nhánh gần nhất thuộc thư viện Wellington, hoặc đến chi nhánh gần nhất để được hướng dẫn cách mượn sách.

Dưới đây là một số sách truyện cho độc giả tham khảo và lựa chọn:

Chúng mình cùng dọn dẹp! / Tuyển tập Những Người Bạn Ngộ Nghĩnh của tác giả Aya Watanabe

Một câu chuyện thú vị giữa các bạn rau, củ, quả: Bắp Cải, Bắp Ngô, Bí Ngô và Ớt Chuông đã biến công việc dọn dẹp tưởng chừng như nhàm chán lại trở thành một trò chơi thật thú vị!

Cho tớ xin lỗi nhé! / Tuyển tập Những Người Bạn Ngộ Nghĩnh của tác giả Aya Watanabe

Bạn có biết Củ Cải, Ngó Sen, Cà Tím và Ớt Chuông đã biết nói lời xin lỗi để cng chơi với nhau như thế nào không?

Xử lý các loại rác thải / Tác giả Empar và Núria Jiménez, tuyển tập Chăm Sóc Hành Tinh Của Chúng Mình

Bạn có biết, lượng rác thải gia đình mình tạo ra trong một năm có thể chất đầy một chiếc xe tải? Rác thải tới từ đâu? Chúng mình có thể làm gì để hạn chế rác thải? Còn nữa, cuối sách có một vài hoạt động tái chế thú vị để các bạn thực hành theo.

Thứ tuyệt hảo nhất trần đời / Song ngữ, tác giả Ashley Spires

“Ngày nọ, cô bé nảy ra một ý. Cô sẽ chế tạo thứ tuyệt hảo nhất trần đời!”

Mẹ ơi, con tặng mẹ này! / Tác giả Sasaki Mio

Pokko rời vòng tay mẹ đến với cô giáo tại trường mầm non, cả một ngày dài Pokko thật nhớ mẹ, và khi mẹ đến đón, hai mẹ con thật hạnh phúc, nhất là khi cậu bé còn làm mẹ bất ngờ….

Ông tớ / Song ngữ, tác giả Marta Altés

Còn gì tuyệt vời hơn khi có một người ông cùng chơi, cùng khám phá thế giới với mình, và khi hai ông cháu cùng chăm sóc, giúp đỡ nhau nào.

Còn nhiều sách truyện tiếng Việt khác đang có sẵn và sắp về thêm tại thư viện Wellington, mời độc giả cùng đón đọc và khám phá nhé.

Ako Reo Māori!

Kia ora e te whānau! Te Wiki o te reo Māori is here!

Why not take the opportunity during Te Wiki to learn a little bit of te reo Māori? Whaea Suezanne at He Matapihi Library has been helping the librarians by showing us how we can talk about what we’re going to do on the weekend (mutunga wiki) using a little bit of te reo! Here’s what she had to say:

Ko te kauapapa o te rā nei (the topic of the day) is the mutunga wiki (weekend)!
If you would like to practice a small conversation with someone, you can ask:

Kei te aha koe ā te mutunga wiki? What are you doing this weekend?

Here are some ways you can answer:

Kei te kore noa iho! — I am doing nothing!
Kei te mahi. — I am working.
Kei te whakatā — I am resting.
Ka haere au ki te toro i ōku hoa! — I am going to visit my friends.
Ka mahi mara au. — I’m going to help with the gardening.
Ka haere māua ki tetahi wharekai! — We are going to a restaurant!

Then you can ask…

Kei te aha koe ā te mutunga wiki? What are you doing this weekend?

And all of a sudden you are having a whole conversation in te reo Māori! Special thanks to A Māori Phrase a Day by Hēmi Kelly for this idea!

You can learn more te reo Māori by visiting LanguageNut online, or by borrowing one of our many books for kids on learning te reo! Check some out below:

Everyday words in Māori
“This is a bright and busy book that will give Maori language learners of all ages hours of enjoyment. A pronunciation guide and an alphabetical Māori/English list of all the words in the book are included.” (Catalogue)

Kuwi & friends Māori picture dictionary / Merewether, Katherine Q.
“From the bestselling and award-winning author and illustrator of the Kuwi the Kiwi series, Kat Merewether, comes a large scale, stunningly illustrated visual dictionary. Full of over 1000 basic words in te reo Māori and English, perfect for every New Zealander.” (Catalogue)

Picture dictionary : te reo Māori words & sentences / Holt, Sharon
“The book is a compilation of many of the words and sentence structures used in the previous books in our Te Reo Singalong series as well as some new ones. Use the app to check your pronunciation, and increase your fluency in Māori vocabulary and sentence structure.” (Catalogue)

First thousand words in Māori / Amery, Heather
“This bright and entertaining book provides a wealth of vocabulary-building opportunities for beginner learners of Māori. Stephen Cartwright’s delightful pictures encourage direct association of the Māori word with the object, which will assist towards effective, long-term learning. At the end of the book there is an alphabetical Māori/English list of all the words in the book.” (Catalogue)

My first words in Māori / Morrison, Stacey
“My First Words in Māori equips your whanau with the first words you need to speak te reo at home together With lively pictures labeled in Māori and English, each page introduces the concepts and words children use as they first begin to talk, get to know people and explore the world around them. Designed for parents and tamariki to read together, with plenty of detail in the illustrations to point out and name. This is the perfect book to bring the Māori language into your home and have fun with the kids on their language journey” (Catalogue)