Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Lihohi Tokelau mo tagata matutua

Faletuhi a te Wellington City Ko na e i ei na tuhi i te gagana Tokelau, vena ma te lahi o ietahi lihohi aogā mo tagata Pahefika.

Na Tuhi

E lahi a matou tuhi mo tamaiti i te gagana Tokelau i te faletuhi tuloto vena ma ona lālā.

Te lahiga o tusi e mahai oi kave e koe toe fakafoki ite 3 vaiaso. A tuhi uma e fakaholo lava ina fata ma na fuainumela, e tutuha uma ai na Fale-tuhi ite faifaiga teia. E ve ko te , The Road Code mo na tavale, pasika e fano ite eletise, ke pa lava ki na laihene o na tino fakatele tulakita e maua uma ite numela 343.0946 DON. E mafai oi maua na tuhi uma i e i na fale-tuhi uma e mafai oi kave e koe toe fakafoki i he vaiaho e 1. Kafai e he mafai oi kave e koe aua kua kave uma e na tino, e mafai e koe oi fakamolemole kae fakaaoga ei tau Pepa-saoloto o te Fale-tuhi.

Ienei ni ietahi o matakupu e ono fehoahoani:

 • 428: akoakoga o te gagana Peletania
 • 499.4: Tuhi lomifefiloi i te gagana Tokelau
 • 500s: haienihi, o te vateatea, o na lakau ma na manu
 • 610-616: ola mālōlō lelei
 • 640-649: kikilaga o te kāiga, huihuiga mo te kāiga, lakei mo tamaiti ma na tino matutua, na kuka ma te kikilaga faka-mātua
 • 650s: fakamatalaga e tuha ai ki te galue i Niu Hila
 • 700s: tuhiga ata ma na mea tau lima, muhika, ata tifaga ma mea tau fakafiafiaga
 • 800s: literature , e i loto ai na tauloto, tala fakatino, tuhigā tala ma na tuhiga tuhi
 • 900s: atunuku, femalagaakiga ma tala fakaholopito, e aofia ai te tala fakaholopito o Tokelau ma tona laufenua (996.15), ma femalagaakiga i Niu Hila (919.31).

Fakalelei atiliga o tau gagana - Peletania (Igilihi)

amazon book cover

Focus on IELTS, Susan O'Connell.

Ia matou fakaputugā tuhi, e i loto ai na mea ienei:

 • Na tuhi e uiga ki te nofo i Niu Hila, e aofia ai na mea tau kuka, tauhiga faka-mātua ma te ola mālōlō
 • Na tala e fiafia oi faitau ki ei.

Ko na tuhi ienei e maua i te vāega mo te Akoakoga o Tagata Matutua (Adult Learning Collection), ko te vāega lahi e maua i te 420.7 ma te 428.24 ma i te Central Sound & Vision Centre. E i ei na Akoakoga o Tagata Matutua i te Faletuhi Tuloto vena ma na lālā i Central, Newtown, Ruth Gotlieb (Kilbirnie), Johnsonville, Miramar ma Karori Libraries.

Ko na mea takitahi uma ienei e louni fua e HEAI HE TOTOGI mo he 3 vaiaho. E mafai ke louni e koe pe hea lava te lahi o na mea e fofou koe ki ei.

Mo ni ietahi fakamatalaga, ahiahi atu ki ta matou English as a Second Language Popular Topic.

 

Tuhituhiga

Tuhituhiga a te Pahefika e maua uma ite foloa muamua o te Fale-tuhi Central i tafa o te kakega. E mahai oi faitau e koe i kina ite fale-tuhi io pe kave e koe ko toe fakafoki mai e i loto i he vaiaso fakatasi mo tau pepa saoloto ite fale-tuhi. Konei la nihi tuhi e maua i ei:

Muhika CD ma na DVD

E mafai ke louni na CD ma na DVD mo he vaiaho e fokotahi i te fakaaogā o tau Library Card. Ka i ei he tupe totogi (borrowing fee) mo te louniga o na mea e ve ko na lipine ma na tafaoga (Sound & Vision materials).

Ko na CD muhika e maua i te fogāfale pito ki lalo o te Faletuhi lahi, i te Sound & Vision Centre. Kikila ki na vāega World Music: Tokelau ma te World Music: Pacific mo na Tokelauan artists e ve ko Te Vaka.

Fakamolemole fehili mai kia te kimatou kafai e fia maua e koe he fehoahoani ke hakili ai he mea e fofou koe ki ei.

About | News