Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Booki ni Kiribati ao bai tabeua i bukia ikawai

Beeba ibukin rongorongo

Iai naba taian beeba ibukin rongorongo (newspaper) inanon te Central autii ni boki. Ao kaboganakina ibukin warekana bon ti inanon te auti ni boki. E katabuaki uotakina nako tinanikun te auti ni boki.

Magazines

E aki reke te magazines ni te Nen-boki i bukin Kiribati ao iai te nan journals n rongorongo n te Betebeke a kona n reka nte Central Library. A kona n reke n te moan ao te kauaua ni borawatao.

Ko kona ni wareka te magazine n te Nen-boki, ko kona naba ni tangoia man am Kaati Nen-boki (booki ni ikawai).

Booki ni Kiribati

Wellington Central Library e kataia ni karekea riki booki aika maiti i bukin Kiribati. Ao ti bia ongo mai roumwi ngkana Suggestion to buy (kam tagiria ni kabooa) mai roura.

Taetae aika kakaokoro n te aonaba a kona ni reke n te moan boraoatao n te Central Library. Iango mai Kiribati = Stories from Kiribati e kona naba n reke ikai.

Booki ni Imatang

Ko kona n tagoi taiani boki inanon 3 te bong. Taiani boki ni kabane a bane ni tia ni baireaki iaon te numba ao kagai naba ma ara auti ni boki nako aika uarerke taian boki a bon bane n tia ni baireaki iaon te namba. Bon ti tebo ma bokin tuan The Road Code ibukin taiani ka, rebwerebwe ma ka aika moan te ababaki i rouia taan tia kabubuti, a boni bane ni kawakinaki inanon te kabate ae nambana 343.0946 DON. Ao te boki gkanne anne e kona n reke inanon taian auti ni boki nako ao ko kona n tagoia inanon 1 te wiki. Ao gkana arona ba akea te boki ae ko tagiria n reke nte auti ni boki ba tao iai ae tagoia ao e riai ae ko moantaai n rabunna ao kona kabogana am Library Card.

Aikai naba bai aika bongana ae kona ni reke:

  • 428: learning English (te reirei n te taetae ni Imatang)
  • 640-649: home care (kawakinan te mwenga), te itutu mai n te mwenga, aia kunikai ataei ao ikawai, te kuka ao kawakinaia ataei
  • 650s: rongorongon working in New Zealand (makuri aika reke i Niusilani)
  • 500s: science (rabakau aika kakaokoro), itoi, kaai ao maan
  • 700s: art, craft & music music (katei, rabakau, anene), batere, tamnei ao kakukurei
  • 900s: countries, travel and history (aba, mamanaga ao karakin aonaba), karakin te Betebeke (996) te aonaba ao te mamananga (919.6681)

I nanon te Nen-boki akea te boki ni kabarabara taeka n te teatea ni Kiribati. Nora te Kiribati-English Dictionary e koreaki i roun Hiram Bingham ao Father Sabatier.

Booki tabeua aikai:

DVDs ao Anene n te CDs

CDs ao DVDs a kona ni tangoaki i nanon teuana te wiki. I ai boona e uarereke i bukin bana ao tamnei.

Anene n te CDs a kona n reke n te moan boraoatao n te Central Library, n te tabo ni Bana ao Tamnei. Kakaea te World Music: Pacific bwa e kona ni reke nte nan CDs i bukin te Betebeke.

Karaoiroan am taetae ni Imatang

amazon book cover

Focus on IELTS, Susan O'Connell.

E kona ni reke booki aikai i roura:

  • Booki n te mamaeka i Niusilani, kuka ao te mwengaraoi
  • Karaki ni kakaoongora

A kona reke bai aikai nte Adult Learning Collection, e reke ikai 420.7 ao 428.24, a o n te Central Sound & Vision Centre. Iai naba a kona ni reke nte Central, Newtown, Ruth Gotlieb (Kilbirnie), Johnsonville, Miramar ao Karori Nen-boki.

Bai ni kabana aikai a kona ni reke ao AKEA BOONA ao ko kona ni tangoia i nanon 3 te wiki. Akea tokin matin bai aika ko kona ni tangoia.

E kona reke ikai rongorongo riki tabweua, English as a Second Language subject guide.

 

Taiaoka titiraki ngkana ko tangiria te ibwobwoki mai roura.

Our libraries I Joining I Borrowing