Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Mga Mapagkukunan ng Tulong Para sa mga Matatanda

Ang mga Aklatan ng Lungsod ng Wellington ay mayroong mga Librong isinulat sa Tagalog, gayon din ang maraming mga mahahalagang libro para mga taong nag-aaral ng wikang Ingles.

Mga Pahayagan

Ang Philstar at INQ7 Network (parehong nasa wikang Ingles) ay maaaring makuha mula online sa pamamagitan ng paggamit ng walang bayad na internet sa kompyuter.

Mga Libro

Makikita ang mga Libro sa Tagalog sa Unang Palapag ng Aklatang Sentral, sa kaliwa ng hagdanan, malapit sa Mesa para sa Pagtatanong ng Sining, Musika at Literatura (Art, Music & Literature). Maaari ninyong basahin ang mga librong ito sa Aklatan, hiramin nang 3 Linggo sa paggamit ng inyong Library kard.

music cds
Traditional music from the Philippines, Fiesta Filipina Dance Troupe.
Halimbawa: Pusong nagbabalatkayo 899.2113 OLV.
Isang maliit na bilang ng mga librong pangbata sa Ingles at Tagalog ang maaaring mahiram. Halimbawa: Ang Kuwento ng kalendaryong tsina 499.21866 CHA, maaaring hiramin sa Aklatan sa Central at Karori.

Mga DVD at mga Music CD

Maaaring hiramin ang mga CD at DVD nang isang Linggo sa paggamit ng inyong Library Kard. May bayad ang paghiram (borrowing charge) para sa mga materyales ng Sound & Vision.

Ang mga Music Cd ay matatagpuan sa Ground Floor ng Aklatang Central, sa Sound & Vision Centre. Hanapin ang seksiyon ng World Music: Philippines.

Pag-aaral ng wikang Ingles

amazon book cover
Focus on IELTS, Susan O'Connell.
Sa aming koleksiyon mayroon kaming::
 • Mga libro,mga tape, mga video, mga CD at mga CD-ROM na makakatulong sa inyo na matuto ng wikang Ingles
 • Libros de gramática, vocabulario y diccionarios
 • Balarila, librong pang-bokabularyo at mga diksyunaryo
 • Mga bagay upang tulungan kayong kumuha ng mga pagsusulit ng IELTS at TOEFL
 • Mga libro tungkol sa pamumuhay sa New Zealand, kabilang ang pagluluto, pagiging magulang at kalusugan
 • Mga kuwento para sa inyong paglilibang.

Ang mga bagay na ito ay maaaring makuha sa Adult Learning Collection, ang pangunahing koleksiyon sa 420.7 at 428.24, at sa Central Sound & Vision Centre. Mayroong mga Koleksiyon para sa Pag-aaral ng Matatanda sa mga Aklatan ng Central, Newtown, Ruth Gotlieb (Kilbirnie), Johnsonville, Miramar at Karori.

Lahat ng mga bagay na ito ay mahihiram nang WALANG BAYAD at ipinahihiram nang tatlong Linggo. Maaari kayong humiram ng kahit anong dami ng mga bagay ang gusto ninyo.

Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa aming gabay pangpaksa (subject guide) sa English as a Second Language (Ingles bilang Pangalawang Wika).


Mga Libro sa wikang Ingles

Karamihan sa mga libro ay maaaring mahiram sa loob ng 3 na linggo. Inorganisa ang aming mga libro batay sa sistemang pangnumero at ang parehong sistema ay ginagamit sa lahat ng mga sangay. Tulad halimbawa, ang The Road Code para sa mga lisensya sa pagmamaneho ng kotse, motorsiklo at truck ay nakasalansan sa 343.0946 DON. May mga kopya sa lahat ng mga Aklatan at ang mga ito ay maaaring mahiram nang isang linggo. Kung walang mga kopya na maaaring mahiram sa kasalukuyan , maaari kayong magreserba ng isa sa pamamagitan ng inyong Library Card.

Narito ang ilang mga paksang maaaring maging mahalaga sa inyo:

 • 428: pag-aaral ng wikang Ingles (learning English)
 • 499.211: pag-aaral ng wikang Tagalog (learning Tagalog)
 • 500s: agham, astronomiya, mga halaman, mga punongkahoy at mga hayop (science)
 • 640-649: pag-aalaga ng bahay, costurapananahi sa bahay, mga pananamit para sa mga bata at matatanda, pagluluto, at pagiging magulang (home care)
 • 650s: impormasyon sa pagtatrabaho sa New Zealand (working in NZ)
 • 700s: sining, kaligrapiya, musika, mga pelikula at mga libangan (arts)
 • 800s: literature, qkabilang ang mga tula, dula, sanaysay at mga sulat
 • 900s: mga bansa, pagbibiyahe at kasaysayan, (countries, travel and history), kabilang ang pagbiyahe sa Pilipinas (915.99) at pagbiyahe sa New Zealand (919.31)

amazon book cover
Filipino style, Rene Javellana,
Fernando Nakpil Zialcita, Elizabeth V. Reyes.

amazon book cover
Philippines, Lonely Planet.

Syndetics book cover
Tagalog-English, English-Tagalog dictionary
Talahuluganang Pilipino-Inggles, Inggles-Pilipino Talahuluganang
(2007)


Mangyari lamang na magtanong sa amin kung kailangan ninyo ng tulong sa paghahanap ng anumang kailangang ninyo.

About | News