Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Kaboganan te Nen-boki

at study Te nan Nen-boki ni kabana i Wellington, boki, CDs ao DVDs, bon iai te taibora ao te kainteketeka iai.

Maitin te nan ni boki a kona ni tangoaki i nanon 4 te wiki, ao CDs, magazines ao DVDs a kona i nanon teuana te wiki.

Tangoakin bai

Ko kona ni reitaki i bukin ((more information on joining)) karekea am kaati. E inaomata nakoia aomata aika titiku i Wellington ao natia.

Ko kona ki kabogana am kaati ni tangoia bai mai nanon Nen-boki ni kabana.

Nkana ko mamaeka i tinanikun Wellington (nai aron Hutt City, Porirua, Paraparaumu) ko kona ni kaina ao ni tangoia mai roura. (more information on joining if you live outside Wellington city).

Nkana ko tangoia te bai teuana, ao kona aganaki te beba ni kakoaua. Ao ko riai ni kaokia i main taina. Nkana ko remwi ko kona ni katuaeaki ni te mane. Tara aio - (more information on library charges)

Nkana e bua ke uruaki te boki, ko riai ni kaongoa te tia makuri ni te Nen-boki. E riai ni kaboaki tuam, ngkana ko aki kona uataki nakon te kambane Ni Katua.

Kakaea Rongorongo tabweua

Tan makuri n te Nen-boki a tauraoi ni buokiko. Ko kona ni titiraki i bukin te boki te magazine, CD nke te DVD ao rongorongo riki tabweua. Te ibwobwoki aio e akea boona.

Te kataloka i bukin te Nen-boki e reke i ai bai ni kabana. Ko kona nako n aio - Catalogue search here.

Bubuti

Nkana e aki reke am boki ba e tangoaki i roun te mana, ko kona ni bubuti ba ko tangiria. E iai boona e $2 i bukin te ikawai. Taetae nakon te tia makuri i bukin am bubuti.
some of our friendly staff

Taitabetai te tia makuri man te Nen-boki ba e tauraoi te boki are ko bubuti ba kona ni roko ni tangoia. Nkana iai te rongorongo e kairua ko riai ni terebon nakon te numba aio (801-4040).

Kaboouan am tai n tangoi bwaai

Ko konaa ni kabooua am tangoboki ao tabeua riki ni kaananaua taina. Titiraki nakon te tia mwakuri n Te Nen-boki, ke kabooua iaon te internet ngkana ko nora am kaati man te tabo n tangoboki ao nakon www.wcl.govt.nz/card. Man te rongorongo are e oti ibukin am tangoboki akaunti, ao rinea te bwaoki ma te bwai ae ko tangiria ni kanaanaua taina n tangoaki, ao koteia taona te 'renew items' button – e na oti n te screen te bong are ko na kaokia iai.

Maanim n tangoa te bwai ke te boki e kaineti ma karinanin taian boki - noria raoi ara borrowing page ibukin tabaninin rongorongona, ke titiraki nakon te tia mwakuri n Te Nen-boki. Ko aki konaa ni kabooua tain te bwai ke te boki ni kaananaua taina ngkana iai ae e a tia ni kabaea tangoana. A kaboaki tangoakin taian DVDs ao tabeua riki ngkana ko na kaananaua taina n tangoia.

Titiraki nakon te tia mwakuri n Te Nen-boki ibukin bwaninin rongorongo ma kamaataata.

Rongorongo I bukin te Email

Ko kona ni titiraki i bukin bwaai ai ka ko tangiria , bwa e kona ni reke kaekana i aon te email. Ko kona ni kanakoa te rongorongo aio i aon te online form ao ko kona naba ni titiraki nakon te autinbooki ae kaan nako im.

Nen-boki Web-site ao te Internet

Te Nen-boki website n te www.wcl.govt.nz ae kona reke iai bai aika maiti.

I ai naba free internet machines i nanon Nen-boki ni kabana i Wellington ae kona ni kaboganaki i bukin rongorongon te Tautaeka ao mangana riki tabweua.

Te Nen-boki website e kona naba ni reke i ai rongorongo i bukin kawakinan te mwenga, business. Tai tabetai e tangiraki te password ao am Nen-boki kaati, n te aro ba e na reke te bai ae ko tangiria, nai aron South China Morning Post niutibeba.

About | News