Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Papaano ako sasapi sa aklatan?

Kailangang mong magdala ng:

  • Pagkakakilanlan (pasaporte, kard sa bangko, o kard sa iskuwela)
  • Isang sulat o account na nasa iyong pangalan at tirahan. (Magbibigay sa iyo ang bangko ng imprenta na nakasulat ang iyong tirahan).
  • Pangalan at tirahan ng sinuman na hindi mo kasama sa iyong tirahan.

Kung ikaw ay mayroon ng library kard:

  • Huwag ibigay ang iyong kard sa sinuman
  • Sabihan mo kami kung ikaw ay lumipat ng tirahan
  • Sabihan mo kami kung nawala o ninakaw ang iyong kard.

Ano ang halaga nito?

Walang bayad ang pagsapi at paghiram ng mga libro kung ikaw ay naninirahan sa Wellington.

Bagay Halaga Huling Pagsauli
Libro Libre - 3 Linggo 80c -1 araw
Magasin 50c - 1 Linggo 60c -1 araw
Mga CD $1 - 1 Linggo 60c -1 araw
Video $3 - 1 Linggo $1 -1 araw
DVD $4 - 1 Linggo $1 -1 araw

Ang lahat ng hiniram ay dapat ibalik sa aklatan sa itinakdang petsa.

May bayad na multa sa huling pagsauli, nawala o nasirang bagay. Ang mga utang na hindi nabayaran ay ibibigay sa ahensiya ng koleksiyon ng utang.

Ibalik ang ang mga bagay sa aklatang hiniraman o ikaw ay magbabayad ng $1 sa bawa't isang bagay.

Mayroon kaming libro, mga tape, mga CD at mga video para sa mga taong nag-aaral ng wikang Ingles.

Mangyari lamang na magtanong kung kailangan mo ng tulong.

Our libraries I Joining I Borrowing