Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Na Tautuaga a na Faletuhi

at study Ko na faletuhi takitahi a Ueligitone (Wellington library) e i ei ana ia lava tuhi, mekahini, CD ma na DVD, ma i ei na laulau hukehuke ma na nofoa ke fakaaogā e na tino e ahiahi atu ki ei.

Ko te lahiga o na tuhi e mafai ke louni mo he fa vaiaho, kae ko na CD, na mekahini ma na DVD e mafai ke louni oioti mo he vaiaho e fokotahi.

Te Louniga o he Tuhi

E tatau koe ke kavea ma tagata o te faletuhi (ietahi fakamatalaga ki te kavea ma tagata o te faletuhi) ma i ei he pepa fakataga o te faletuhi (library card) lava ma koe. E heai he totogi mo ho he tino e nofo i te kakai lahi ko Ueligitone (Wellington City) ke kavea ai ia ma tagata o te faletuhi, e aofia ai ma tamaiti.

E mafai ke fakaaogā tau pepa fakataga o te faletuhi ke louni ai ni mea mai ho he lālā o te faletuhi.

Kafai koe e nofo i fafo atu o Ueligitone (fakatakitakiga i te Hutt City, Porirua, Paraparaumu) e mafai ke kavea koe ma tagata o te faletuhi i te mea e nofo ai koe ma louni mai ai i kinā, pe kavea foki koe ma tagata o te faletuhi i Ueligitone. (ietahi fakamatalaga ki te kavea ma tagata o te faletuhi).

Kafai e louni e koe he mea, ka fōki atu e te tino faigaluega i te faletuhi he mea pepa. E tuhia i loto te lihi o na mea kua louni e koe ma pe ko afea foki e toe fakafoki mai ai. Toe fakafoki na mea uma na louni e koe ki te faletuhi na kaumai ai, ka ko heki tapunia te faletuhi i te aho e tatau ke toe fakafoki mai ai. Auā kafai e heai, ka i ei la na hala (charges) ka totogi e koe. (Ietahi fakamatalaga ki na mea e totogi a te faletuhi)

Kafai e galo pe kino he tuhi ia te koe, e tāua lele ke fakafehokotaki e koe te faletuhi. Ka i ei te hala e totogi e koe, ma ko na kaitalafu e hē totogia e kave ki te kamupani e aoagia na kaitalafu.

Te Hakiliga o na Fakamatalaga

Ko na tino faigaluega o te faletuhi e avanoa ke fehoahoani atu kia te koe. E mafai koe ke lea ki ei ke fehoahoani atu oi hakili he tuhi, he mekahini, CD pe he DVD e fia louni e koe, pe lea foki ki ei mo ni fakamatalaga e fia maua e koe. Ko te tautuaga fehoahoani tenei e heai he totogi.

Ko te lihi o na tuhi i te faletuhi (library catalogue) ko he lihi o na mea uma lele i te faletuhi e mafai ke louni. Hakili te lihi o na tuhi ki kinei. Lea ki na tino faigaluega ke fakahino atu te fakaaogaga.

Te Taofiga o he Tuhi

Kafai kua louni e hetahi tino te tuhi e fofou koe ki ei, e mafai ke tuku to igoa ki te lihi (waiting list). Kafai e toe fakafoki mai, oi kua logo atu ai koe e te faletuhi kua mafai ke louni e koe. E i ei te totogi e $2 mo tagata matutua. Fehili ki he tino faigaluega pe vehea te taofiga o he tuhi.
some of our friendly staff

E i ei ni taimi ka fia fakafehokotaki atu koe e te faletuhi fakatakitakiga, ke fakailoa atu kua avanoa he tuhi na kē taofia ke kave e koe. E ono telefoni atu he mahini telefoni kua uma te fakapolokalame (automatic phone system). Kafai e manatu koe ko na fakamatalaga e hehē, e tāua te fakafehokotaki e koe te faletuhi (801-4040).

Fakafougia o au mea

E ke mafaia oi fakafou fakafokotahi au mea mo he kaitalafu i he taimi loa. Fehili ki he tino o te faletuhi, pe fakafou e koe kafai e hiaki tau kati o te faletuhi i te www.wcl.govt.nz/card. Kafai e hula na fakamatalaga o tau kaitalafu, hiaki na puha i tafa o na mea e fofou koe ke fakaloa te taimi ma lolomi te fakamau ‘renew items’ – Ka fakaali atu loa na  aho fou o na mea kua ke fakafoua.

Ko te loa o te taimi kaitalafu e fua ki na itukaiga mea – hiaki na itulau gogoga mo ni ietahi fakamatalaga e uiga ki vaitaimi o kaitalafu, pe fehili ki he tauhi faletuhi. Ko au mea e he mafai ke fakafou kafai kua fakatonu e hetahi tino. Kafai na mea e fakafou e iei he totogi o te fakaaogagia (ve ko na DVD tino matutua) Kua tatau oi totogi e koe he tupe mo te fakaaogagia i he taimi mataloa.

Mo ni ietahi fakamatalaga e uiga ki teni tautuaga, fehili ki te faletuhi e pili koe ki ei.

Fakailoaga i te meli uila (email)

Kua mafai i te taimi nei ke talohaga koe ke kavatu i te meli uila nā fakaaliga e uiga ki nā tuhi e fakatonu (reserve) e koe ma nā tuhi kua teka te taimi e tatau ai ke toe fakafoki. Oioti lava tau mea e fai fakatumu te online form pe fehili ki he tino i te faletuhi i te koga e nofo ai koe.

Web-site a te Faletuhi ma te Initeneti

Ko te website a te Faletuhi ko te www.wcl.govt.nz e i loto ai na lihohi e lahi.

E i ei na mahini initeneti e heai he totogi i na faletuhi uma o Ueligitone (Wellington libraries) e mafai ke fakaaogā ke hohoko ai ma na mataeke o te mālō (e aofia ai te Department of Immigration).

Ko te website a te faletuhi e i loto ai na fakamatalaga takiala mo na matakupu e.g. tauhiga fakamātua (parenting), pihinihi. Mo ietahi vāega (sections), e tatau ke taipa e koe he password (ma te numela o tau pepa fakataga mo te faletuhi (library card)) ke maua ai na fakamatalaga e hili te fou e.g. te nuhipepa South China Morning Post.

About | News