Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Fakamatalaga ki na Galuega ma na Galuega mo te Olaga Katoa (Careers)

Faletuhi Tuloto (Central Library)

(Victoria St, City)

I te Faletuhi Tuloto, ko na tuhi e uiga ki na galuega ma na galuega mo te olaga katoa, e maua i te fogāfale muamua. Ko te numela o te fata e maua ai ko te 650.1 - 650.14. Ko na matakupu e aofia ai na resumes pe ko na CV, na tuhi talohaga, te faiga o na fakatalanoaga, ma te hakilikili galuega.

Mo na tino talavou, e i ei te vaega mo te kau talavou (Young Adult section) i te fogāfale pito ki lalo (ground floor) e maua ai foki ietahi fakamatalaga.

Fakamolemole fehili ki he tino faigaluega o te faletuhi (librarian), kafai koe e fofou ki he fehoahoani, ona ko ietahi matakupu e tai tutuha e maua i ietahi vāega kehekehe o te faletuhi.

management picture

Na Lālā o te Faletuhi (Branch Libraries)

Ko na tuhi e uiga ki na galuega mautū mo te olaga katoa ma ietahi galuega e maua kafai e fakaaogā na numela lava e tahi o te fata. E tutuha foki lava na tuhi e maua ai, kae e tamā taigole mālie te aofaki o na tuhi i kinei.

Kafai te tuhi e fofou koe ki ei kua louni e he tino, pe ei hetahi faletuhi, e tatau ke hakili e koe ki te lihi ona tuhi (catalogue). E mafai ke taofi e koe he tuhi mo he $2, ma ka kavatu ki te faletuhi i te mea e nofo ai koe ma mafai ai ke kave e koe mai kinā.

E lahi foki ietahi fehoahoaniga e maua i te initeneti (internet), e mafai ke maua ai ietahi fakamatalaga e talafeagai. Fakamolemole fehili ki he tino faigaluega o te faletuhi, kafai e manakomia e koe he fehoahoani.

management picture

Hakilikiliga ki loto o te Lihi o na Tuhi (Searching the Catalogue)

E lelei te kamata muamua o tau hakiliga i te BASIC SEARCH screen. E hili atu te fakaaogā o he SUBJECT BROWSE pe ko te KEYWORD search. Ko na hakiliga i lalo e kave hako ai koe ki te lihi ona tuhi.

management picture

Na Nuhipepa ma na Mekahini

Ko na faletuhi uma e maua ai na kopi o te Dominion Post. Ko te vāega lahi e uiga ki na avanoa mo na galuega e i te pepa o te Aho Lulu ma te Aho Tonai.

Ko te Faletuhi Tuloto e maua ai foki na nuhipepa mai ietahi koga o Niu Hila, e aofia ai te NZ Herald, te Press ma te Otago Daily Times.

E mafai foki ke fakaaogā e koe e heai he totogi, na computers mo te initeneti i na Faletuhi uma a te Wellington City, ma faitau ai ki na nuhipepa. E maua foki e kimatou na hokotaga kui i te initeneti, ma na nuhipepa i na atunuku i fafo. (Kiliki ki kinei kafai koe e i he PC e hohoko fua ki te initeneti, pe ei he komipiuta i fafo o te faletuhi).

management picture

Na Websites e Fehoahoani Lahi

Ko na komipiuta i na faletuhi takitahi e maua ai na hokotaga e heai he totogi ki te initeneti, e maua ai na hokotaga ma na websites a na ofiha o te mālō e aofia ai:

  • Department of Immigration, mo na fakamatalaga e uiga ki te faigaluega i Niu Hila, ma te faiga o he tuhi talohaga mo he pemita galue etc.
  • Career Services Rapuara, he Vāega e o te Mālō (Crown Entity) e maua ai na fakamatalaga ma faufautuaga e uiga ki na mea tau galuega.
  • KiwiCareers, he website e totogi e te mālō e i loto ai na galuega i Niu Hila, na fakamatalaga e uiga ki na fale faigaluega ma na koleniga, ma na hokotaga ma ietahi websites e talafeagai.
  • Seek, ko te website tenei e pito hili te fakaaogā ho e tagata i Niu Hila mo na mea tau galuega.
  • Job Stuff, na galuega e fakahalalau i na nuhipepa i te initeneti.
  • New Zealand Government Jobs Online, mo na fakamatalaga fakatatau ki te galue mo te Kaufaigaluega Fakamua (Public Service).
  • National Library of New Zealand, hokotaga ki te website e uiga ki na mea tau galuega.

Our libraries I Joining I Borrowing