Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Lihohi Tokelau mo tagata matutua

Faletuhi a te Wellington City Ko na e i ei na tuhi i te gagana Tokelau, vena ma te lahi o ietahi lihohi aogā mo tagata Pahefika.

Na Tuhi

E lahi a matou tuhi mo tamaiti i te gagana Tokelau i te faletuhi tuloto vena ma ona lālā.

Te lahiga o tusi e mahai oi kave e koe toe fakafoki ite 3 vaiaso. A tuhi uma e fakaholo lava ina fata ma na fuainumela, e tutuha uma ai na Fale-tuhi ite faifaiga teia. E ve ko te , The Road Code mo na tavale, pasika e fano ite eletise, ke pa lava ki na laihene o na tino fakatele tulakita e maua uma ite numela 343.0946 DON. E mafai oi maua na tuhi uma i e i na fale-tuhi uma e mafai oi kave e koe toe fakafoki i he vaiaho e 1. Kafai e he mafai oi kave e koe aua kua kave uma e na tino, e mafai e koe oi fakamolemole kae fakaaoga ei tau Pepa-saoloto o te Fale-tuhi.

Ienei ni ietahi o matakupu e ono fehoahoani:

 • 428: akoakoga o te gagana Peletania
 • 499.4: Tuhi lomifefiloi i te gagana Tokelau
 • 500s: haienihi, o te vateatea, o na lakau ma na manu
 • 610-616: ola mālōlō lelei
 • 640-649: kikilaga o te kāiga, huihuiga mo te kāiga, lakei mo tamaiti ma na tino matutua, na kuka ma te kikilaga faka-mātua
 • 650s: fakamatalaga e tuha ai ki te galue i Niu Hila
 • 700s: tuhiga ata ma na mea tau lima, muhika, ata tifaga ma mea tau fakafiafiaga
 • 800s: literature , e i loto ai na tauloto, tala fakatino, tuhigā tala ma na tuhiga tuhi
 • 900s: atunuku, femalagaakiga ma tala fakaholopito, e aofia ai te tala fakaholopito o Tokelau ma tona laufenua (996.15), ma femalagaakiga i Niu Hila (919.31).

Fakalelei atiliga o tau gagana - Peletania (Igilihi)

amazon book cover

Focus on IELTS, Susan O'Connell.

Ia matou fakaputugā tuhi, e i loto ai na mea ienei:

 • Na tuhi e uiga ki te nofo i Niu Hila, e aofia ai na mea tau kuka, tauhiga faka-mātua ma te ola mālōlō
 • Na tala e fiafia oi faitau ki ei.

Ko na tuhi ienei e maua i te vāega mo te Akoakoga o Tagata Matutua (Adult Learning Collection), ko te vāega lahi e maua i te 420.7 ma te 428.24 ma i te Central Sound & Vision Centre. E i ei na Akoakoga o Tagata Matutua i te Faletuhi Tuloto vena ma na lālā i Central, Newtown, Ruth Gotlieb (Kilbirnie), Johnsonville, Miramar ma Karori Libraries.

Ko na mea takitahi uma ienei e louni fua e HEAI HE TOTOGI mo he 3 vaiaho. E mafai ke louni e koe pe hea lava te lahi o na mea e fofou koe ki ei.

Mo ni ietahi fakamatalaga, ahiahi atu ki ta matou English as a Second Language Popular Topic.

 

Tuhituhiga

Tuhituhiga a te Pahefika e maua uma ite foloa muamua o te Fale-tuhi Central i tafa o te kakega. E mahai oi faitau e koe i kina ite fale-tuhi io pe kave e koe ko toe fakafoki mai e i loto i he vaiaso fakatasi mo tau pepa saoloto ite fale-tuhi. Konei la nihi tuhi e maua i ei:

Muhika CD ma na DVD

E mafai ke louni na CD ma na DVD mo he vaiaho e fokotahi i te fakaaogā o tau Library Card. Ka i ei he tupe totogi (borrowing fee) mo te louniga o na mea e ve ko na lipine ma na tafaoga (Sound & Vision materials).

Ko na CD muhika e maua i te fogāfale pito ki lalo o te Faletuhi lahi, i te Sound & Vision Centre. Kikila ki na vāega World Music: Tokelau ma te World Music: Pacific mo na Tokelauan artists e ve ko Te Vaka.

Fakamolemole fehili mai kia te kimatou kafai e fia maua e koe he fehoahoani ke hakili ai he mea e fofou koe ki ei.

About | News