Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Mga Serbisyo ng Aklatan

studying in the library graphic
Bawa't aklatan ng Wellington ay nagmamay-ari ng mga libro, mga magasin, mga CD at DVD, at mayroong mga mesa at silyang maaaring gamitin ng kaniyang mga parokyano.

Karamihan sa mga libro ay maaaring hiramin nang apat ng Linggo, ngunit ang mga CD, mga magasin at DVD ay maaaring hiramin nang isang Linggo.

Upang Makahiram

Kailangan ninyong sumapi (karagdagang impormasyon sa pagsapi) at kumuha ng inyong sariling library kard. Walang bayad sa lahat ng naninirahan sa Lungsod ng Wellington ang pagsapi sa aklatan, kabilang na rito ang mga bata.

Maaari ninyong gamitin ang inyong library kard upang makahiram mula sa kahit anong mga sangay ng aklatan.
Kung kayo ay naninirahan sa labas ng Wellington (halimbawa, sa Lungsod ng Hutt, Porirua, Paraparaumu) maaari kayong sumapi at manghiram sa inyong mga lokal na aklatan, o sumapi sa Wellington. (Karagdagang impormasyon sa pagsapi kung kayo ay naninirahan sa labas ng Lungsod ng Wellington).

Kung kayo ay manghihiram ng isang bagay, bibigyan kayo ng isang pirasong papel ng katiwala ng aklatan o laybraryan. Nakalista dito ang mga bagay na inyong hiniram at kailan dapat ibalik ang mga ito sa aklatan. Ibalik ang lahat ng inyong hiniram sa aklatan bago magsara ang aklatang hiniraman ninyo ng mga ito sa petsa ng pagsasauli. Kung hindi ninyo ibinalik ang hiniram, mayroong mga multang dapat bayaran. (Karagdagang impormasyon tungkol sa multa ng aklatan).

Kung naiwala ninyo o nasira ang isang librong hiniram sa aklatan, mahalaga na tawagan ang aklatan. Mayroong multang dapat bayaran, at ang mga utang na hindi nabayaran ay ibibigay sa kompaniya ng koleksiyon ng mga utang.
some of our friendly staff

Paghanap ng Impormasyon

Ang mga kawani ng aklatan ay maaaring tumulong. Maaaring kayong humingi ng tulong sa paghanap ng isang libro, magasin, CD o DVD na inyong hihiramin, o kaya ay humingi ng impormasyon sa mga kawani. Ang pantulong na serbisyong ito ay walang bayad.

Ang katalogo ng Aklatan ay isang listahan ng lahat ng maaaring hiramin sa aklatan. Maghanap sa katalogo rito. Magtanong sa kawani kung papaano ito gamitin.

Pagrereserba

Kung nahiram na ng isang parokyano ang nais ninyong hiramin, maaari ninyong ilagay ang inyong pangalan sa listahan ng mga naghihintay. Kapag ibinalik nila ito, tatawagan kayo ng aklatan upang mahiram ninyo ito. Mayroong bayad na $2 para sa mga matatanda. Magtanong sa kawani kung papaano magreserba.


Minsan ay nanaisin ng aklatan na kayo ay tawagan - halimbawa, para ipaalam sa inyo na ang librong inyong nireserba ay maaari nang kunin. Isang automatikong sistemang pangtelepono ang maaaring tumawag sa inyo. Kung sa inyong palagay ay mali ang mga detalye, mahalaga na tawagan ninyo ang aklatan sa telepono (801-4040).

Muling paghiram ng mga bagay

Maaari mong hiraming muli ang mga bagay na iyong hiniram nang isang beses sa loob ng karagdagang panahon ng paghiram. Magtanong sa miyembro ng kawani kapag ikaw ay bumisita sa aklatan, o muling humiram sa pamamagitan ng online kapag ikaw ay nag-tsek ng iyong library card sa www.wcl.govt.nz/card. Kapag lumabas ang iyong loan summary, lagyan ng tsek ang mga kahon sa tabi ng mga bagay na nais mong hiraming muli at i-click ang buton ng 'renew items' – pagkatapos ay makikita sa screen ang mga bagong petsa para sa mga bagay na muli mong hiniram.

Ang mga panahon ng paghiram ay magkakaiba-iba batay sa uri ng bagay – itsek ang aming borrowing page para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga panahon ng paghiram, o magtanong sa librarian. Ang mga bagay na hiniram mo ay hindi maaaring hiraming muli kung ang mga ito ay inireserba ng ibang kostumer. Kung ang bagay na iyong hinihiram muli ay may bayad sa pag-upa (katulad ng mga adult DVD), kailangan mong magbayad ng panibagong upa upang mapanatiling   nasa iyo ang bagay na iyon nang mas matagal.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa serbisyong ito, magtanong sa iyong lokal na aklatan.

Abiso sa Email

Maaari ninyo nang hilinging ang mga bagay na inyong inireserba at lumabis na mga pabatid na ipadali sa pamamagitan ng email . Kinakailangan lamang ninyong kumpletuhin ang online form o magtanong sa inyong aklatang lokal.

Web-site ng Aklatan at ang Internet

Ang website ng Aklatan ay www.wcl.govt.nz na mayroong maraming mapagkukunan ng impormasyon at tulong.

Mayroong mga walang bayad na kompyuter na pang-internet sa lahat ng mga aklatan ng Wellington na maaaring gamitin upang makakonekta sa mga pahina ng pamahalaang NZ (kabilang ang Kagawaran ng Imigrasyon).

Ang website ng Aklatan ay may mga gabay na pang-impormasyon sa mga paksang tulad ng pagiging magulang o pagnenegosyo. Para sa ilang mga seksiyon, kailangan ninyong i-type ang isang password (at ang numero ng inyong library kard) upang makakuha ng pinakabagong impormasyon, tulad halimbawa ng pahayagan ng South China Morning Post.

About | News