Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Serbisyo Para sa mga Bata at Kabataan

Walang bayad ang pagsapi sa aklatan. Ang mga bata at kabataan ay maaaring magkaroon ng sarili nilang kard. Kailangang pirmahan ng mga magulang ang pormularyo at sila ay may tungkulin na tiyakin na ang mga libro at iba pang bagay ay maisauli sa oras at walang sira.

Mga Gawain at Programang Pambata

May mga oras ng pagkukuwento para sa mga batang nasa pre-school bawat linggo sa lahat ng mga aklatan at mga gawain tuwing bakasyon sa iskuwela para sa lahat ng mga batang mag-aaral. Mayroon ding kaming ibang mga gawain para sa mga bata kabilang ang mga sesyon para sa sanggol at magulang at mga book klub para sa mga batang mula sa ibat ibang hanay ng edad. Alamin sa inyong lokal na aklatan ang mga listahan ng mga kaganapan, o bisitahin ang aming What's on page.

Ano ang maaari ninyong mahiram mula sa aklatan

Ang lahat ng mga bagay, maliban sa mga DVD, sa seksyon ng mga bata at mga kabataang may sapat na gulang sa aklatan ay libre para sa mga bata at mga kabataang may sapat na gulang na makahiram sa pamamagitan ng kanilang card. Maaari kayong makahiram ng kahit gaano karaming mga bagay na nais ninyo.

Kung hindi ninyo naibalik ang mga hiniram na bagay sa takdang petsa o bago sumapit ang araw na iyon may kaukulang bayad para sa mga ito. Ibalik ang mga bagay sa aklatang hiniraman ninyo ng mga ito o kung hindi ay magbabayad kayo ng $1 para sa bawat bagay na hiniram.

Isang Linggong pahiram Multa sa huling pagsauli
Mga DVD 50c isang araw
Mga Video 50c isang araw
Mga Magasin 30c isang araw
Mga CD 30c isang araw
Tatlong Linggong pahiram Multa sa huling pagsauli
Mga Libro 30c isang araw
Mga Tape 30c isang araw
Mga Kit (librong may kasamang tape o CD) 30c isang araw

Mga Libro

Mayroon kaming mga libro para sa mga sanggol, maliliit na mga bata, mga batang nasa edad ng pag-aaral, at mga tinedyer. Mayroon ding kaming mga librong pang-impormasyon para tulungan ang mga bata at mga tinedyer sa kanilang mga gawaing bahay at para mag-aral para sa kanilang mga pagsusulit.

Mayroon kaming ilang mga librong isinulat para sa mga bata sa Tagalog at Ingles. Halimbawa: Ang kuwento ng kalendaryong tsina, isang bilinguwal ng librong may mga letrato na maaaring hiramin sa mga aklatan ng Central at Karori. Magtanong sa katiwala ng aklatan o laybraryan kung saan makikita ang mga ito o tingnan ang katalogo rito (here).

Mayroon din kaming ilang mga librong isinulat para sa bata tungkol sa Pilipinas. Halimbawa: Welcome to the Philippines, nakalagay sa istante ng libro bilang 959.9 WYN, at maaaring hiramin sa aklatan ng Central at Tawa, subali't maaaring ireserba sa pangalan ng bata sa kaniyang library kard kung kayo ay bumisita sa kahit anong sangay.

Katalogo sa Web para sa mga Bata

Ang katalogong ito ay ginawa para tulungan ang mga bata na madaling makita ang bagay sa aklatan. Maaari nilang gamitin ang mga kompyuter sa aklatan o sa pamamagitan ng internet. Ang Katalogo para sa mga Bata ay mayroong ding impormasyon tungkol sa mga gawain sa aklatan at mga ugnay sa mga website na angkop para sa mga bata Simulang maghanap.

Tungkulin ng mga Magulang

Tungkulin ng mga magulang at mga tagapag-alaga na malaman kung ano ang hinahanap ng mga bata sa aklatan at kanilang inuuwi sa paggamit ng kanilang kard.

Ang aklatan ay hindi mananagot sa mga bata na pinabayaang walang kasama. Maaaring tawagan ang mga naangkop na awtoridad kung hindi makontak ang isang magulang o tagapag-alaga. Ang aming mga patakaran sa mga maaring gamitin ng mga bata (Children's access) ay makukuha rito.

Ang mga bata at mga kabataan ay maaaring tumingin at manghiram ng lahat ng mga bagay sa aklatan, kabilang ang mga bagay sa seksiyon para sa mga matatanda, maliban sa mga ilang video, mga DVD at CD na may klasipikasyong legal na pinagbabawal (e.g. R16).

Mga Kabataan

Ang mga kabataan ay may edad na labingtatlo hanggang labingwalong taong gulang (13-18). Kailangang pirmahan ng mga magulang ang pormularyo para sa sinumang mababa sa edad na 18 taong gulang at sila ay may tungkulin na tiyakin na ang mga libro at iba pang bagay ay maisauli sa oras.

Ang aming website ay may isang seksiyon para sa mga kabataan at ito ay tinatawag na Teens.

Mahihingan ng Tulong Para sa Pag-aaral

Maraming mga bagay sa aklatan ang makakatulong sa pag-aaral. Kabilang dito ang mga gabay sa pag-aaaral ng NCEA study guides, at mga mahahalagang website na S*Lab at Any Questions.


Mangyari lamang na magtanong sa mga kawani ng aklatan kung kailangan ninyo ng tulong. Tungkulin namin na kayo ay tulungan.

Our libraries I Joining I Borrowing