Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Migrant Communities Languages Guide

Impormasyon Para sa mga Trabaho at Propesyon

Aklatang Sentral

(Victoria St, City)

Sa unang palapag ng Aklatang Sentral ay may mga libro tungkol sa mga trabaho at mga propesyon. Ang numero ng istante ng libro ay karaniwang 650.1 - 650.14. Kabilang sa mga paksa ang resume o mga CV, mga sulat sa pagprisinta sa trabaho, mga paraan ng pakikipanayam at paghahanap ng trabaho.

Mayrooon ding mahalagang impormasyon para sa mga kabataan ang seksiyon sa Kabataan sa Babang palapag.

Mangyari lamang magtanong sa katiwala ng aklatan o laybraryan kung kailangan ninyo ng tulong, sa dahilang ang ilang mga kaugnay na paksa ay maaaring matagpuan sa iba't-ibang lugar ng aklatan.

management picture

Mga Sangay ng Aklatan

Matatagpuan ang mga libro tungkol sa mga propesyon at mga trabaho sa paggamit ng numero ng mga istante ng libro. Ang mga koleksiyon ay pare-pareho subalit ito ay maaaring kakaunti.

Kung ang nais ninyong libro ay nasa hiraman o sa ibang sangay ng aklatan, kailangan ninyong gamitin ang katalogo para maghanap. Maaari ninyong ireserba ang libro sa pagbabayad ng $2, at ito ay dadalhin sa inyong lokal na sangay para inyong kunin.

Maraming mga kagamitan na maaaring kunin sa internet sa kompyuter na makapagbibigay sa inyo ng nauugnay na impormasyon. Mangyari lamang na magtanong sa laybraryan kung kailangan ninyo ng tulong.

management picture

Paghahanap sa Katalogo

Ang isang mahusay na panimulang paghahanap ay mula sa screen ng BASIC SEARCH (SALIGANG PAGHAHANAP) sa kompyuter. Pinakamabuting gamitin ang alinmang paghahanap sa SUBJECT BROWSE (PAGHAHANAP SA PAKSA) o KEYWORD (MAHALAGANG SALITA). Ang mga paghahanap na nakalista sa ibaba ay dadalhin kayong diretso sa katalogo.

  • RESUMES (MGA RESUME) ihahanap kayo ng mga libro kung papano sumulat ng inyong CV (curriculum vitae).

  • APPLICATIONS FOR POSITIONS (MGA APLIKASYON SA MGA POSISYON) ihahanap kayo ng mga libro na may kasamang mga payo at mga magagamit na halimbawa kung papaano gumawa ng isang mahusay na sulat ng pagpiprisinta sa trabaho.

  • JOB INTERVIEWS (MGA INTERBYU SA TRABAHO) ihahanap kayo ng mga libro na makakatulong sa inyong pakikipanayam sa trabaho.

  • JOB HUNTING (PAGHAHANAP NG TRABAHO) ihahanap kayo ng mga libro na may kasamang mga payo kung papaano maghanap ng trabaho, kabilang ang paghahanap sa internet.

  • OCCUPATIONS (MGA TRABAHO) ihahanap kayo ng mga libro tungkol sa mga posibilidad na propesyon at mga kasanayan o mga kwalipikasyon na kailangan para magprisinta.

  • CAREER CHANGES (MGA PAGBABAGO NG PROPESYON) tutulungan kayo kung nagpaplano kayong lumipat ng trabaho, at papaano ninyo gagawin ito.

  • CAREER DEVELOPMENT (PAGPAPAUNLAD NG PROPESYON) ihahanap kayo ng mga libro kung papaano ninyo pananatilihing angkop sa petsa ang inyong mga kasanayan, o papaano ninyo ibenta o itaguyod ang inyong sarili.

management picture

Mga Pahayagan at Magasin

Lahat ng mga aklatan ay may mga kopya ng Dominion Post. Ang mga pangunahing bakante sa trabaho ay itinatampok tuwing labas ng pahayagan kung Miyerkoles at Sabado.
Ang Aklatang Sentral ay mayroon ding kopya ng mga pahayagan sa buong paligid ng New Zealand, kabilang dito ang NZ Herald, the Press at ang Otago Daily Times.

Maaari rin ninyong gamitin ang mga walang bayad na kompyuter sa lahat ng Aklatan ng Lungsod ng Wellington para magbasa ng mga pahayagan sa internet. Mayroon kaming koneksiyon sa internet sa NZ at ilang mga pahayagan sa ibang bansa. (I-click dito kung kayo ay nasa walang bayad na internet sa kompyuter o sa kompyuter sa labas ng aklatan).

management picture

Mga Mahalagang Website

Ang mga walang bayad na internet sa kompyuter sa bawa't aklatan ay binibigyan kayo ng koneksiyon sa mga website ng pamahalaang New Zealand, kabilang dito ang:
Department of Immigration, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagtatrabaho sa NZ, pagprisinta sa permiso para magtrabaho, atbp.
Career Services Rapuara, isang ahensiya ng pamahalaan na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa propesyon, mga payo at gabay.
KiwiCareers, isang website na pinondohan ng gobyerno na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa trabaho, industriya at pagsasanay sa New Zealand, at koneksiyon sa mga nauugnay na website.
Seek, isang bantog na lugar sa kompyuter para maghanap ng trabaho sa New Zealand.
Job Stuff, mga anunsiyo ng mga trabaho sa kompyuter.
New Zealand Government Jobs Online, para sa impormasyon sa pagtatrabaho sa Serbisyo Sibil.
National Libary of New Zealand, mga koneksiyon sa mga trabaho sa kompyuter.

Our libraries I Joining I Borrowing