Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Te ibwobwoki i bukia Ataei ao Roronrikirake

storytime

Akea boona ngkana ko bia kabongana te Nen-boki. E kona naba ni reke ami kaati. A kona ni anga te kareakaki mai roua tama ao tina i bukia ateai, ao a taratara raoi mani kawakinaki raoi booki ma ni kaokaki.

Karikirake ibukia Ataei

Ni katoa wiiki, ao a bon tia n katauraoaki rongorongo ma taian karikirake nako ibukia ataein te reirei aika tabe ni rikirake inanon motirawan taian reirei. Iai naba taian karikirake ibukia naba tiina ma natia ao kagai naba ma boki ibukia te roro n rikirake ni kabaneia. Ongora man te auti ni boki ae ko tataneiai ni kawaria ibukin karikirake aikanne inanon te wiki, ko kona nori naba aikai i aon Tera baai aikai.

 

Baai ake ko kona n tagoi man te auti ni boki

mother & child

Akea tukan te aomata mani maitin te boki ae kan tagoia nte tabo ni boki ibukia ataei ao e aki naba kaboaki gkana ko kan tagoia. Taian DVDs e katabuaki tagoakia bwa kona uotia nakon mwegam.

E riai te kakaonimaki ni kaokaki te boki ae tagoaki imain io gke iaon te tai ae riai ni kaokaki iai. Te boki ae rimwi ni kaokaki ao bon teuana te taara ($1) te tuua nte boki teuana.

Teuana te wiki Rimwi
DVDs, Videos 50c te bong
Magazines 30c te bong
CDs 30c te bong
3 te Wiki Rimwi
Booki 30c te bong
Tapes 30c te bong
Rongorongo (boki tape ao CD) 30c te bong

Booki

Iai booki i bukia atei aika uarereke, ao ataei n te reirei, ao te roronrikirake. I ai booki i buki aia makuri n te mwenga ao kawai ni rabakau i bukin te ukeuke.

I ai ara boki n te taetae ni Kiribati i bukia ataei. Taiaoka titiraaki ara tia makuri i bukin te ibwobwoki ae tangiraki. Start searching (Nora i kai).

computerAia Kataloki Ataei (Kid's Catalogue)books

Te kataloki aio e karaoaki ba ena buokia ataei i nanon te Nen-boki. A kona naba ni kabongana te internet. Aia Kataloki naba e kabarabara aron te ibwobwoki are anganaki ataei man te websites i bukia ataei. Start searching (Nora i kai).

Kaaro

Ami makuri kaaro ba kam na ataia booki aika tangoaki i rowia ataei man aia kaati.

Tiaki ara makuri man te Nen-boki te tararuaia ataei. E kona ni ripoti nakoia te koraki aika tararua ataei nkana ko aki kawakina natim. E kona ni reke i kai te ibwobwoki Children's access.

Ataei ao roronrikirake a kona ni tangoia man te Nen-boki bai ni kabana aikai videos, DVDs CDs ae e tabuaki bai aika koreaki iai te R16.

music cdRoronrikirakedvd

teenagers

Man te roro ae 13 nakon 18 te ririki. Kaaro ao tina a riai ni sainia aia booki natia nkana mai nano nte 18 te ririki, ao a bukinaki i bukin booki ba ana kaokaki i main te tai.

I ai ara website i bukin te rorornirikirake ae aranaki ba te Teens.

Karaki

Iai naba baai aikai bongana, NCEA study guides (NCEA kaetieti ibukin rabakau), ao te websites S*Lab ao Any Questions.

 

Taiaoka titiraki nkana ko tangiria te ibwobwoki mai roura. Bon ara makuri ba tina buokiko.

Our libraries I Joining I Borrowing