Important:

At Alert Level 2 most our branches will open from Thursday 9 September, but with some restrictions in place to keep staff and the community safe (more information about Libraries at Level 2).

Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Booki ni Kiribati ao bai tabeua i bukia ikawai

Beeba ibukin rongorongo

Iai naba taian beeba ibukin rongorongo (newspaper) inanon te Central autii ni boki. Ao kaboganakina ibukin warekana bon ti inanon te auti ni boki. E katabuaki uotakina nako tinanikun te auti ni boki.

Magazines

E aki reke te magazines ni te Nen-boki i bukin Kiribati ao iai te nan journals n rongorongo n te Betebeke a kona n reka nte Central Library. A kona n reke n te moan ao te kauaua ni borawatao.

Ko kona ni wareka te magazine n te Nen-boki, ko kona naba ni tangoia man am Kaati Nen-boki (booki ni ikawai).

Booki ni Kiribati

Wellington Central Library e kataia ni karekea riki booki aika maiti i bukin Kiribati. Ao ti bia ongo mai roumwi ngkana Suggestion to buy (kam tagiria ni kabooa) mai roura.

Taetae aika kakaokoro n te aonaba a kona ni reke n te moan boraoatao n te Central Library. Iango mai Kiribati = Stories from Kiribati e kona naba n reke ikai.

Booki ni Imatang

Ko kona n tagoi taiani boki inanon 3 te bong. Taiani boki ni kabane a bane ni tia ni baireaki iaon te numba ao kagai naba ma ara auti ni boki nako aika uarerke taian boki a bon bane n tia ni baireaki iaon te namba. Bon ti tebo ma bokin tuan The Road Code ibukin taiani ka, rebwerebwe ma ka aika moan te ababaki i rouia taan tia kabubuti, a boni bane ni kawakinaki inanon te kabate ae nambana 343.0946 DON. Ao te boki gkanne anne e kona n reke inanon taian auti ni boki nako ao ko kona n tagoia inanon 1 te wiki. Ao gkana arona ba akea te boki ae ko tagiria n reke nte auti ni boki ba tao iai ae tagoia ao e riai ae ko moantaai n rabunna ao kona kabogana am Library Card.

Aikai naba bai aika bongana ae kona ni reke:

  • 428: learning English (te reirei n te taetae ni Imatang)
  • 640-649: home care (kawakinan te mwenga), te itutu mai n te mwenga, aia kunikai ataei ao ikawai, te kuka ao kawakinaia ataei
  • 650s: rongorongon working in New Zealand (makuri aika reke i Niusilani)
  • 500s: science (rabakau aika kakaokoro), itoi, kaai ao maan
  • 700s: art, craft & music music (katei, rabakau, anene), batere, tamnei ao kakukurei
  • 900s: countries, travel and history (aba, mamanaga ao karakin aonaba), karakin te Betebeke (996) te aonaba ao te mamananga (919.6681)

I nanon te Nen-boki akea te boki ni kabarabara taeka n te teatea ni Kiribati. Nora te Kiribati-English Dictionary e koreaki i roun Hiram Bingham ao Father Sabatier.

Booki tabeua aikai:

DVDs ao Anene n te CDs

CDs ao DVDs a kona ni tangoaki i nanon teuana te wiki. I ai boona e uarereke i bukin bana ao tamnei.

Anene n te CDs a kona n reke n te moan boraoatao n te Central Library, n te tabo ni Bana ao Tamnei. Kakaea te World Music: Pacific bwa e kona ni reke nte nan CDs i bukin te Betebeke.

Karaoiroan am taetae ni Imatang

amazon book cover

Focus on IELTS, Susan O'Connell.

E kona ni reke booki aikai i roura:

  • Booki n te mamaeka i Niusilani, kuka ao te mwengaraoi
  • Karaki ni kakaoongora

A kona reke bai aikai nte Adult Learning Collection, e reke ikai 420.7 ao 428.24, a o n te Central Sound & Vision Centre. Iai naba a kona ni reke nte Central, Newtown, Ruth Gotlieb (Kilbirnie), Johnsonville, Miramar ao Karori Nen-boki.

Bai ni kabana aikai a kona ni reke ao AKEA BOONA ao ko kona ni tangoia i nanon 3 te wiki. Akea tokin matin bai aika ko kona ni tangoia.

E kona reke ikai rongorongo riki tabweua, English as a Second Language subject guide.

 

Taiaoka titiraki ngkana ko tangiria te ibwobwoki mai roura.

Our libraries I Joining I Borrowing