Wellington City Libraries

Te Matapihi Ki Te Ao Nui

Na Tautuaga a na Faletuhi

at study Ko na faletuhi takitahi a Ueligitone (Wellington library) e i ei ana ia lava tuhi, mekahini, CD ma na DVD, ma i ei na laulau hukehuke ma na nofoa ke fakaaogā e na tino e ahiahi atu ki ei.

Ko te lahiga o na tuhi e mafai ke louni mo he fa vaiaho, kae ko na CD, na mekahini ma na DVD e mafai ke louni oioti mo he vaiaho e fokotahi.

Te Louniga o he Tuhi

E tatau koe ke kavea ma tagata o te faletuhi (ietahi fakamatalaga ki te kavea ma tagata o te faletuhi) ma i ei he pepa fakataga o te faletuhi (library card) lava ma koe. E heai he totogi mo ho he tino e nofo i te kakai lahi ko Ueligitone (Wellington City) ke kavea ai ia ma tagata o te faletuhi, e aofia ai ma tamaiti.

E mafai ke fakaaogā tau pepa fakataga o te faletuhi ke louni ai ni mea mai ho he lālā o te faletuhi.

Kafai koe e nofo i fafo atu o Ueligitone (fakatakitakiga i te Hutt City, Porirua, Paraparaumu) e mafai ke kavea koe ma tagata o te faletuhi i te mea e nofo ai koe ma louni mai ai i kinā, pe kavea foki koe ma tagata o te faletuhi i Ueligitone. (ietahi fakamatalaga ki te kavea ma tagata o te faletuhi).

Kafai e louni e koe he mea, ka fōki atu e te tino faigaluega i te faletuhi he mea pepa. E tuhia i loto te lihi o na mea kua louni e koe ma pe ko afea foki e toe fakafoki mai ai. Toe fakafoki na mea uma na louni e koe ki te faletuhi na kaumai ai, ka ko heki tapunia te faletuhi i te aho e tatau ke toe fakafoki mai ai. Auā kafai e heai, ka i ei la na hala (charges) ka totogi e koe. (Ietahi fakamatalaga ki na mea e totogi a te faletuhi)

Kafai e galo pe kino he tuhi ia te koe, e tāua lele ke fakafehokotaki e koe te faletuhi. Ka i ei te hala e totogi e koe, ma ko na kaitalafu e hē totogia e kave ki te kamupani e aoagia na kaitalafu.

Te Hakiliga o na Fakamatalaga

Ko na tino faigaluega o te faletuhi e avanoa ke fehoahoani atu kia te koe. E mafai koe ke lea ki ei ke fehoahoani atu oi hakili he tuhi, he mekahini, CD pe he DVD e fia louni e koe, pe lea foki ki ei mo ni fakamatalaga e fia maua e koe. Ko te tautuaga fehoahoani tenei e heai he totogi.

Ko te lihi o na tuhi i te faletuhi (library catalogue) ko he lihi o na mea uma lele i te faletuhi e mafai ke louni. Hakili te lihi o na tuhi ki kinei. Lea ki na tino faigaluega ke fakahino atu te fakaaogaga.

Te Taofiga o he Tuhi

Kafai kua louni e hetahi tino te tuhi e fofou koe ki ei, e mafai ke tuku to igoa ki te lihi (waiting list). Kafai e toe fakafoki mai, oi kua logo atu ai koe e te faletuhi kua mafai ke louni e koe. E i ei te totogi e $2 mo tagata matutua. Fehili ki he tino faigaluega pe vehea te taofiga o he tuhi.
some of our friendly staff

E i ei ni taimi ka fia fakafehokotaki atu koe e te faletuhi fakatakitakiga, ke fakailoa atu kua avanoa he tuhi na kē taofia ke kave e koe. E ono telefoni atu he mahini telefoni kua uma te fakapolokalame (automatic phone system). Kafai e manatu koe ko na fakamatalaga e hehē, e tāua te fakafehokotaki e koe te faletuhi (801-4040).

Fakafougia o au mea

E ke mafaia oi fakafou fakafokotahi au mea mo he kaitalafu i he taimi loa. Fehili ki he tino o te faletuhi, pe fakafou e koe kafai e hiaki tau kati o te faletuhi i te www.wcl.govt.nz/card. Kafai e hula na fakamatalaga o tau kaitalafu, hiaki na puha i tafa o na mea e fofou koe ke fakaloa te taimi ma lolomi te fakamau ‘renew items’ – Ka fakaali atu loa na  aho fou o na mea kua ke fakafoua.

Ko te loa o te taimi kaitalafu e fua ki na itukaiga mea – hiaki na itulau gogoga mo ni ietahi fakamatalaga e uiga ki vaitaimi o kaitalafu, pe fehili ki he tauhi faletuhi. Ko au mea e he mafai ke fakafou kafai kua fakatonu e hetahi tino. Kafai na mea e fakafou e iei he totogi o te fakaaogagia (ve ko na DVD tino matutua) Kua tatau oi totogi e koe he tupe mo te fakaaogagia i he taimi mataloa.

Mo ni ietahi fakamatalaga e uiga ki teni tautuaga, fehili ki te faletuhi e pili koe ki ei.

Fakailoaga i te meli uila (email)

Kua mafai i te taimi nei ke talohaga koe ke kavatu i te meli uila nā fakaaliga e uiga ki nā tuhi e fakatonu (reserve) e koe ma nā tuhi kua teka te taimi e tatau ai ke toe fakafoki. Oioti lava tau mea e fai fakatumu te online form pe fehili ki he tino i te faletuhi i te koga e nofo ai koe.

Web-site a te Faletuhi ma te Initeneti

Ko te website a te Faletuhi ko te www.wcl.govt.nz e i loto ai na lihohi e lahi.

E i ei na mahini initeneti e heai he totogi i na faletuhi uma o Ueligitone (Wellington libraries) e mafai ke fakaaogā ke hohoko ai ma na mataeke o te mālō (e aofia ai te Department of Immigration).

Ko te website a te faletuhi e i loto ai na fakamatalaga takiala mo na matakupu e.g. tauhiga fakamātua (parenting), pihinihi. Mo ietahi vāega (sections), e tatau ke taipa e koe he password (ma te numela o tau pepa fakataga mo te faletuhi (library card)) ke maua ai na fakamatalaga e hili te fou e.g. te nuhipepa South China Morning Post.

About | News